Ochrana osobních údajů


u MacháčkůUbytování v Lipně nad Vltavou

Dokument bez názvu

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1.     Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Václav Macháček, IČ 60630914, se sídlem Lipno nad Vltavou PSČ 38278(dále jen: „správce- ubytovatel“).

2.     Kontaktní údaje správce- ubytovatele jsou

adresa: Lipno Nad Vltavou č.63 PSČ: 38278

email: apartmanymachacek@seznam.cz

telefon: +420603579427

3.     Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.

·       jméno a příjmení

·       telefonní kontakt

·       emailový kontakt

·       adresa pro fakturaci ,

·       číslo bankovního účtu (ze kterého odešlete platbu za objednávku, pokud nezvolíte platbu hotově)

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.     Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.     Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění objednávky.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.     Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

·       plnění poptávky a objednávky mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

·       oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání informací o ubytování) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

2.     Účelem zpracování osobních údajů je

·       vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, a jejich poskytnutí je nutným požadavkem pro uzavření a plnění objednávky (bez poskytnutí osobních údajů není možné objednávku uzavřít či jí ze strany správce realizovat)

·       k evidenci a doručování objednávek a faktur 

·       k telefonické či emailové komunikaci

·       zasílání obchodních sdělení o kompletní nabídce ubytování informační e-maily

Na základě uděleného souhlasu zasláním objednávky, bude správce zpracovávat Vaše osobní údaje  pro účely rozesílání informačního e-mailu a pokynů k příjezdu na ubytování a pro uskutečnění rezervace objednávky.

 

·    Ubytovatel  bude požadovat :

 

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa ,  ubytovatel(správce)je oprávněn používat elektronickou adresu za účelem šíření sdělení příjezdu na ubytování a uskutečnění rezervace ubytování. V těchto případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka.

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za informačním účelem je dobrovolné. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně, automaticky v elektronické a listinné podobě.

.

Při poskytnutí ubytování je  ubytovatel povinen dle zákona uchovávat osobní údaje svých klientů v

·   Ubytovací knize, po dobu 6 let,  jméno a přímení, adresa , číslo občanského průkazu, rok narození dítěte pro účely vybrání rekreačního poplatku pro Obecní úřad Lipno na Vltavou, SPZ vozidla, účel pobytu.

U cizinců jméno ,přímení, trvalé bydliště, datum narození, státní  příslušnost, číslo cestovního dokladu, číslo víza datum příjezdu a datum odjezdu, příjezdu manuálně a elektronicky pro účely  - doručenka elektronického oznámení ubytování cizinců ubytovatelem a

účely vybrání rekreačního poplatku a Internetové aplikace UbyPort.

 

V případě daňových náležitostí (například údajů na faktuře) až 10 let. Pro případ případných soudních sporů je pak legitimní uchovávat i údaje jako jsou telefon či email.


Ubytovatel po obdržení objednávky zasílá svým klientům pouze sdělení týkající se poskytnuté služby (ubytování) či na ni navazují (například nabídka slevy na další ubytování) a zároveň toto sdělení není v rozporu se zájmy klienta ,ode dne objednávky ubytování, udělení souhlasu se zpracováním do vyjádření Vašeho nesouhlasu.

 

 

Bezpečnost

Správce přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Poučení

Správce ,ubytovatel Vás tímto informuje, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům . Zjistíte-li nebo  domníváte-li se, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem/GDPR, především jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel  zpracování, můžete požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav.

Doba uchovávání údajů

1.    Správce uchovává osobní údaje

·   po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po ukončení výmaz)

·   po dobu nejdéle tří let pro účely marketingu, není-li dříve odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů s žádostí o výmaz dat, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu; po uplynutí této doby nebo v případě odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů spolu s žádostí o výmaz, správce všechna data poté vymaže

·   osobní údaje v souladu s daňovým, účetním a archivačním řádem po dobu nejvýše deseti let

V.

Příjemci osobních údajů

1.    Příjemci osobních údajů jsou:

·   osoby podílející se na dodání služeb a realizaci plateb na základě smlouvy

·   poskytovatel emailu pro účely spojených s jeho provozováním

·   osoby zpracovávající účetnictví a daňové evidence pro plnění této právní povinnosti

2.     Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje neoprávněné osobě nebo do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte

·   právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

·   právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

·   právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

·   právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

·   právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

·   právo odvolat souhlas se zpracováním elektronicky na email správce uvedený v čl. I. těchto podmínek.

2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.    Odesláním poptávky či objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých webových stránkách a zároveň Vám může zaslat novou verzi těchto podmínek na Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.